top of page
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Acro Bedding BVBA bvba en de opdrachtgever, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. 

Artikel 2 

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Acro Bedding BVBA. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Acro Bedding BVBA zijn bevestigd. Enkel de zaakvoerders van Acro Bedding BVBA zijn bevoegd om Acro Bedding BVBA te verbinden. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. 

2.2. Degene die een opdracht plaatst bij Acro Bedding BVBA namens de opdrachtgever verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. 

2.3. Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Acro Bedding BVBA. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij Acro Bedding BVBA een hogere schade aantoont. 

2.4. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. 

Artikel 3 

3.1. Acro Bedding BVBA verbindt er zich toe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Acro Bedding BVBA, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen. 

3.2. De opdrachtgever bezorgt Acro Bedding BVBA in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan Acro Bedding BVBA niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die kunnen voortspruiten uit laattijdige of foutieve mededelingen. Indien de nodige gegevens niet tijdig aan Acro Bedding BVBA worden verstrekt, heeft Acro Bedding BVBA bovendien het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren. 

 

3.3. Behoudens afwijkend schriftelijk beding is Acro Bedding BVBA niet belast met het onderzoek naar de juistheid van de gegevens die haar door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

 

3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Acro Bedding BVBA behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen. 

 

Artikel 4 

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens anders overeengekomen en behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Acro Bedding BVBA. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van levering van de goederen bestanddelen nodig voor het realiseren van de goederen, een stijging ondergaan. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever. 

 

Artikel5 

5.1. De facturen van Acro Bedding BVBA zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. 

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Acro Bedding BVBA het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling. 

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever in geval van betwisting de facturen van Acro Bedding BVBA door middel van een aangetekende brief te protesteren, binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van de facturen, en dit op straffe van verval. 

 

Artikel 6 

6.1. Indien Acro Bedding BVBA een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock- outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Acro Bedding BVBA het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling 

aan de opdrachtgever. 

6.2. Indien Acro Bedding BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Acro Bedding BVBA gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 7 

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde goederen moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 5 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 8

kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval. 

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Acro Bedding BVBA de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelbon dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen. 

7.3. De schadevergoeding waartoe Acro Bedding BVBA op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde sommen bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. 

7.4. Acro Bedding BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving. 

 

Artikel 8 

8.1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Acro Bedding BVBA heeft voldaan. 

 

8.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Acro Bedding BVBA. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Acro Bedding BVBA. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gekopieerd of doorgegeven. 

8.3. Acro Bedding BVBA is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde goederen en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 9 

9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Acro Bedding BVBA van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 

9.2. Het is de opdrachtgever verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met Acro Bedding BVBA afgesloten samenwerking over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acro Bedding BVBA. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn. 

 

9.3. Een eventueel in gebreke blijven van Acro Bedding BVBA om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren. 

 

9.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

Artikel 10 

 

10.1. In de relatie tussen Acro Bedding BVBA en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Acro Bedding BVBA worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze, dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren onverminderd het recht voor Acro Bedding BVBA om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever. 

 

10.2. Alle kosten in verband met de inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de opdrachtgever 

Artikel 11 

De opdrachtgever verleent Acro Bedding een wereldwijde en royalty-vrije licentie om de aangeleverde materialen (zoals logo's, teksten, tekeningen e.d.m.) (hierna de Materialen genoemd) te gebruiken zoals omschreven in de opdracht. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk Dat hij gerechtigd is (een kopie van) de Materialen in het kader van de opdracht aan Acro Bedding BVBA over te dragen; 

 

Dat hij gerechtigd is Acro Bedding BVBA een licentie te verlenen zoals omschreven in het vorige lid met betrekking tot het gebruik door Acro Bedding BVBA van de Materialen zoals bepaald in de opdracht; 

 

Dat de Materialen en het gebruik ervan door Acro Bedding BVBA, zoals bepaald in de opdracht, geen inbreuk uitmaken op rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten; 

 

Dat de Materialen in overeenstemming zijn met de wet en met de goede zeden en openbare orde en niet onrechtmatig zijn jegens derden; 

 

De opdrachtgever vrijwaart Acro Bedding BVBA alsook diens aangestelden en onderaannemers integraal en te allen tijden tegen elke vordering in rechte van derden, met betrekking tot (het gebruik van) de Materialen in hun geheel of onderdelen, die wordt ingesteld tegen Acro Bedding BVBA. De opdrachtgever zal bovendien elke schade die Acro Bedding BVBA, diens aangestelde of diens onderaannemer lijdt als gevolg van het gebruik van het

 

Materiaal vergoeden aan de betreffende schadelijder, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend het gevolg is van een fout in hoofde van Acro Bedding BVBA, diens aangestelde of diens onderaannemer. Wanneer de opdrachtgever na de aanlevering van de Materialen kennis krijgt van een (mogelijke) onrechtmatigheid met betrekking tot de Materialen of van een (mogelijke) inbreuk op rechten van derden die de Materialen of het gebruik ervan zouden uitmaken, zal hij Acro Bedding BVBA hiervan onverwijld in kennis stellen en elke nodige maatregel nemen om Acro Bedding BVBA te vrijwaren, zoals bepaald in onderhavig artikel. 

bottom of page